آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 119
موضوع‌ها: 64
اعضا: 167
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/34
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/18
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/48
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/71
تعداد موضوعات هر عضو: 0/38
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/86
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: احمد عالم
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 4/79%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 17 ارسال , 4 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (11 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (2 پاسخ)
قلمه چوب سخت (1,474 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (1,210 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (1,002 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (886 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (860 بازدید)
قلمه چوب نیمه سخت (857 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (851 بازدید)
مزایای قلمه و انواع آن (849 بازدید)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (791 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (772 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (768 بازدید)
قلمه چوب نرم (735 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (685 بازدید)
نحوه انتخاب بن سای مناسب (684 بازدید)
تاریخچه بن سای (599 بازدید)