فروش سموم، کودها، مکمل ها و لوازم جانبی

در سایت بونسای ایرانی

ارائه برترین کودها، مکمل های مورد نیاز برای رشد هرچه بهتر گیاهان

همچنین انواع داروها، آنتی استرس ها، سموم و مواد مورد نیاز برای احیای درختان مینیاتوری و بونسای
هورمون های مکمل برای ریشه زایی و شاخه زایی، داروهای آنتی استرس و کودهای میکرو و مایکرو
--
فروش و ترکیب انواع خاک ها برای انواع  بونسای ها
--
فروش لوازم جانبی، نور مصنوعی برای گیاهان و اقلام مورد نیاز برای ساخت بونسای

لوازم جانبی