آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 66
اعضا: 557
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/15
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/07
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/58
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/26
تعداد موضوعات هر عضو: 0/12
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/23
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: amir.hashemi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/05%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 40 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (17 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (11 پاسخ)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (6 پاسخ)
راهنمای ثبت نام در انجمن آموزشی بونسای ایرانی (12,386 بازدید)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (11,627 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (7,142 بازدید)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (4,344 بازدید)
قلمه چوب سخت (2,977 بازدید)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (2,892 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (2,626 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (2,579 بازدید)
راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت ویژه (2,368 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (2,328 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (2,299 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2,185 بازدید)
بونسای فیکوس (جینسینگ ، رتوزا) (2,106 بازدید)
شبه بونسای شفلرا (2,006 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (1,914 بازدید)