آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 149
موضوع‌ها: 66
اعضا: 593
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/15
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/06
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/58
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/25
تعداد موضوعات هر عضو: 0/11
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/26
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: ttf0504
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/04%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 40 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (17 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (11 پاسخ)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (6 پاسخ)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2 پاسخ)
راهنمای ثبت نام در انجمن آموزشی بونسای ایرانی (15,598 بازدید)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (14,290 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (7,423 بازدید)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (4,537 بازدید)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (3,297 بازدید)
قلمه چوب سخت (3,151 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (2,948 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (2,937 بازدید)
راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت ویژه (2,766 بازدید)
شبه بونسای شفلرا (2,654 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (2,454 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (2,449 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2,379 بازدید)
بونسای فیکوس (جینسینگ ، رتوزا) (2,272 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (1,987 بازدید)