آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 66
اعضا: 480
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/17
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/08
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/58
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/3
تعداد موضوعات هر عضو: 0/14
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/2
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: مهربانو
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/33%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 38 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (17 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (11 پاسخ)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (4 پاسخ)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (7,782 بازدید)
راهنمای ثبت نام در انجمن آموزشی بونسای ایرانی (7,051 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (6,372 بازدید)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (3,855 بازدید)
قلمه چوب سخت (2,659 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (2,071 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (1,999 بازدید)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (1,901 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (1,871 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (1,812 بازدید)
بونسای فیکوس (جینسینگ ، رتوزا) (1,790 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (1,753 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (1,677 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (1,624 بازدید)
راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت ویژه (1,543 بازدید)