آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 150
موضوع‌ها: 67
اعضا: 637
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/14
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/06
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/59
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/24
تعداد موضوعات هر عضو: 0/11
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: نارون 1353
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 2/98%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 41 ارسال , 6 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (17 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (11 پاسخ)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (6 پاسخ)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2 پاسخ)
راهنمای ثبت نام در انجمن آموزشی بونسای ایرانی (19,543 بازدید)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (16,692 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (7,854 بازدید)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (4,832 بازدید)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (3,711 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (3,356 بازدید)
شبه بونسای شفلرا (3,345 بازدید)
قلمه چوب سخت (3,319 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (3,284 بازدید)
راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت ویژه (3,196 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2,691 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (2,677 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (2,592 بازدید)
بونسای فیکوس (جینسینگ ، رتوزا) (2,425 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (2,102 بازدید)