آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 66
اعضا: 522
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/16
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/07
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/58
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/28
تعداد موضوعات هر عضو: 0/13
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/23
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: محمدی
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/26%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 40 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (17 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (11 پاسخ)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (6 پاسخ)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (9,604 بازدید)
راهنمای ثبت نام در انجمن آموزشی بونسای ایرانی (8,400 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (6,834 بازدید)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (4,172 بازدید)
قلمه چوب سخت (2,815 بازدید)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (2,238 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (2,225 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (2,215 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (2,149 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (1,985 بازدید)
بونسای فیکوس (جینسینگ ، رتوزا) (1,959 بازدید)
راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت ویژه (1,901 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (1,838 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (1,831 بازدید)
آشنایی با بونسای (بونسای چیست؟) (1,774 بازدید)