آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 157
موضوع‌ها: 67
اعضا: 764
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/11
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/55
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/21
تعداد موضوعات هر عضو: 0/09
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/34
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: amiralig
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/01%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مشاوره و پاسخ به سوالات در زمینه بونسای (با 48 ارسال , 6 موضوع)
برترین معرف‌ها: admin (6 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (19 پاسخ)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (15 پاسخ)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (7 پاسخ)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2 پاسخ)
لطفا از این نوع بونسای غیرواقعی نخرید! (جینسینگ) (27,608 بازدید)
راهنمای ثبت نام در انجمن آموزشی بونسای ایرانی (26,425 بازدید)
مشاوره در زمینه نگهداری بن سای (8,738 بازدید)
شبه بونسای شفلرا (7,681 بازدید)
مشاوره در زمینه ساخت و تولید بن سای (5,540 بازدید)
معرفی بیماری های معمول بونسای (4,809 بازدید)
مشاوره در زمینه درمان بن سای (4,482 بازدید)
پرورش بونسای از بذر (4,124 بازدید)
قلمه چوب سخت (4,001 بازدید)
راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت ویژه (3,540 بازدید)
نحوه و میزان آبیاری بونسای (2,977 بازدید)
دسته‌بندی بونسای از نظر اندازه (2,899 بازدید)
معرفی انواع فیکوس (رتوزا، جینسینگ، بنجامین، میکروفیلا و ... ) (2,868 بازدید)
بونسای فیکوس (جینسینگ ، رتوزا) (2,733 بازدید)
موزه‌های معروف بن سای در جهان (2,385 بازدید)