فیلم آموزشی نحوه گرفتن ریشه هوایی از درختان میوه برای ساخت بونسای
تکثیر درختچه با روش خوابانیدن هوایی، ریشه هوایی یا چینی یا Air Layering
آموزش نحوه گرفتن ریشه هوایی و تکثیر گیاهان

از موسسه آموزشی و فروشگاهی بونسای ایرانی - استاد علیرضا خورشیدی

تکنیک ریشه هوایی

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !