نشانه های بیماری بونسای

بیماریهای متعدد، ویروسها ، قارچها و کپکها میتوانند بونسای شما را درگیر نمایند. و شناسایی کمی از نشانه های معمول به شما این امکان را میدهد تا زمانی که گیاه دچار چنین علایمی شد متوجه شوید. بیشتر درختان بیمار حداقل یکی از این علائم را نشان میدهند:
برگها یا گلها حالت کج و چروک پیدا کرده و یا تغییر شکل و رنگ میدهند.
شناخت بیماری های بونسایپیشگیری و درمان بیماری های بونسای
ریزش برگ در خارج از فصل
برگهای زرد، پژمرده، خشک و یا سقوط برگها
رشد کند
شاخه های پژمرده و یا در حال سقوط
پس مرگ: خشک شدن تدریجی گیاه از نوک شاخه ها به سوی ریشه
درمان بیماری بونسای
زمانی که متوجه وجود بیماری بونسای شدید، اول از انتشار آن به سایر بخشهای گیاه و یا سایر گیاهان مجموعه خود پیشگیری نمایید. اهمیت دارد که به صورت منظم بونسای خود را از نظر علائم بیماری بررسی نمایید. در صورتی که گیاه به بیماری مبتلا شده باشد شما بایست:
بلافاصله درخت را به محلی مجزا و به دور از سایر گیاهانتان منتقل کنید.
تمام برگها و یا بخشهای رویشی مبتلا را از گیاه جدا نمایید.
برگهای سالم را با ضدقارچ مناسب اسپری کنید.
دلایل ممکن بیماری مانند فساد ریشه، تهویه ضعیف، و یا رطوبت بیش از حد خاک را بررسی نمایید.
تمام لوازمی را که برای هرس گیاه مبتلا به کار برده اید ضد عفونی کنید.
درخت تحت درمان را در مکانی با تهویه مناسب و نور کافی قرار دهید.

نشانه های بیماری

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !