یکی از مهمترین بخش های بونسای خاک گیاه است

خاک بستری است که گیاه در آن ریشه زایی نموده، تغذیه می کند و به رشد خود ادامه میدهد
اگر خاک نامناسب وجود داشته باشد و مواد غذایی به خوبی در گیاه حرکت نکند گیاه زنده نخواهد ماند

خاک مناسب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !