فیلم آموزشی نحوه گرفتن ریشه هوایی از درختان میوه برای ساخت بونسای

تکثیر درختچه با روش خوابانیدن هوایی، ریشه هوایی یا چینی یا Air Layering
آموزش نحوه گرفتن ریشه هوایی و تکثیر گیاهان
از موسسه آموزشی و فروشگاهی بونسای ایرانی - استاد علیرضا خورشیدی

تکنیک ریشه هوایی

محتوایی برای نمایش وجود ندارد !